George Mulders overleden

Op donderdag 19 juli 2012 is oud-Grubbehoevebewoner George Mulders overleden. Hij was al geruime tijd ziek.
In zijn laatste Grubbehoevejaren was hij voorzitter van het bewonerspanel, dat zich namens de huurders, zij het in beperkte mate, met de renovatieplannen mocht bemoeien. Zijn vertrek uit de flat was niet grandioos, maar iedereen wiens huur tijdens de renovatie uiteindelijk niet is verhoogd, die de toch opgelegde huurverhogingen heeft teruggekregen en die nog maandelijks profiteert van een lagere huur dan Rochdale had gewild, heeft dit mede aan hem te danken.
George is 65 jaar geworden.

Advertentie

Vergadering VvE JEG 4 juli 2012

 1. De opkomst is niet groot, vergelijkbaar met die op 15 maart 2011. De vergadering wordt gehouden in de Nachtegaal. De zaal leent zich niet heel goed voor grote vergaderingen: door palen en harde oppervlakken is de akoestiek slecht en ook is er een continu geklater te horen, afkomstig van de grote pijpen bij het plafond. Je moet er niet al te veel aan denken wat daar op korte afstand langs je heen omlaag spoelt.
 2. Dit is al een tweede vergadering. Desondanks waren de stukken erg laat binnen en het waren er veel; een aantal mensen klaagt hierover. Sara wil dat de stukken voorbereid worden zoals zij dat op haar werk gewend is; dat kost echter wel veel tijd. Men belooft beterschap.
 3. Er zijn twee gasten: dhr. Donken van liftadviesbureau Donken en dhr. Jaspers van bureau DBA.
  Donken geeft toelichting op zijn rapport over de liften bij trappenhuis C. Hij vindt de uitvoering en de gebruikte materialen matig. Voorbeeld is de corrosie onder de vloer door weglekkend dweilwater. Dat water had daar helemaal niet mogen kunnen komen. Op de opmerking van Filip Brian over het slingeren en kraken gaat Donken niet in. Het feit dat er een certificaat is zegt niets over de kwaliteit van de lift. Volgens Dré Molenaar is het rapport er alleen om de toekomstige kosten duidelijk te maken. Gerda Lokman (penningmeester) zegt dat op grond van dit rapport x80 1200 per jaar moet worden gereserveerd.
  Men voelt zich bekocht. Daarbij komt dat volgens Jaspers de levering formeel nooit heeft plaatsxadgevonden, volgens Rochdale echter wel. Uitgezocht gaat worden of de kwaliteit van de liften wel in overeenstemming is met het bestek en of het niet te laat is de bewering van Rochdale over het opleveren aan te vechten. Ook werd gezegd dat het onderhoudscontract met Schindler door alle ellende scherper is opgesteld dan normaal.
  Terzijde: bij trappenhuis B staat een van de liften als sinds september 2011 stil met alle gevolgen voor de andere lift uiteraard.
 4. Jaspers licht zijn MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) pagina voor pagina toe. Opgemerkt wordt dat het gebruik van hofzijde en parkzijde niet consequent is en fout wordt gedefinieerd. Het merendeel van de punten is voor de hoofd-VvE 9505.
  De niet waterdichte solarlux SL 25 vouwwanden op de verdiepingen tegenover de liften geven diverse problemen. Dit type wanden schijnt ook niet bedoeld te zijn voor publieke ruimten. Een van de aanbevelingen is een afvoerpunt te maken; nu komt het water in de opvullaag onder de tegels waardoor de zaak beschadigd raakt. Een ander lek wordt, op kosten van Rochdale, in het huurdersdeel aangepakt door het plaatsen van Betoro profielen aan de onderzijde van de console. Jaspers denkt niet dat dit werkt; wij wachten het resultaat van de actie in het huurdersdeel af.
  Tijmen Stam, speciaal over uit Enschede, zal Jaspers het bestaande asbestonderzoek sturen, dan hoeft het misschien niet nogmaals. Over de aluminium kozijnen op de begane grond komt een apart rapport; wat er nu zit is gewoon fout aangebracht.
  Het dak geeft ook aanleiding tot veel discussie. De dakbedekking tussen lift A en B is twee jaar terug vervangen omdat daar erg veel water onder het bitumen zat; oorzaak was dat het bitumen over een richel met een scherpe hoek gelegd was, deze hoek is nu ook afgerond. Maar er zou een convenant zijn dat de daken na oplevering van de renovatie 10 jaar onderhoudsvrij (of onderhoudsarm?) zouden moeten zijn. Jan Kooiker is bezig dit uit te zoeken. Peter Dautzenberg wil dat bij de volgende onderhoudsslag ook beter gexefsoleerd wordt (dit is nu niet meegenomen in de raming).
  Het vervangen van de dilataties valt wellicht niet onder de “Jan Kooiker”-garantie omdat dit formeel niet onder het dak valt. Er is een offerte van Etro hiervoor, maar deze is veel hoger dan het door Jaspers opgenomen bedrag. Dré Molenaars vergoelijkt dit omdat hierin ook bescherming tegen UV-straling is opgenomen. Er komt in ieder geval nog een tweede offerte.
  Peter wil dat bij het vervangen van de ventilatie units in 2015 een systeem komt dat beter werkt. Ook de opmerking dat de brandwerende voorzieningen (om overslaan van brand naar een andere woning tegen te gaan) verantwoordelijkheid eigenaar zijn, baart hem zorgen. De woningen zijn overigens opgeleverd met een voldoende brandwerendheid. Net iets anders speelt bij de niet goed afgedichte leidingdoorvoeren (stadverwarming en meterkast (en riool?)): mogelijkheid tot doorslaan van brand en rook en in strijd met het bouwbesluit. Volgens Truus zou dit in de renovatie goed opgelost worden; het wordt meegenomen in de afhandeling van het geschil.
  Jaspers meldt nog dat het schilderwerk aan de parkzijde harder achteruit gaat dan verwacht.
  Opgemerkt wordt dat er geen voorziening is voor de vervanging van het dubbel glas, hoewel dat toch al redelijk oud is. Het antwoord is dat als dit gaat lekken, het onder de verzekering valt.
 5. De notulen van 15 maart 2011, toegezonden door Pro VvE Beheer op 18 augustus 2011, worden goedgekeurd; de lijst met actiepunten en besluiten wordt snel doorgenomen.
 6. De financiële stukken worden goedgekeurd. Dré Molenaars en Gerda Lokman moeten nog iets stroomlijnen in hun onderlinge werkwijze. Het exploitatiesaldo 2011 gaat naar de Algemene Reserve. Rob Spiekerman wordt benoemd als derde lid van de kascommissie.
 7. Het huishoudelijk reglement wordt opnieuw, maar ongewijzigd vastgesteld. Volgens Dré Molenaars kan je dan makkelijk aan de hand van de laatste notulen het HHR produceren. (Je zou ook een lijst kunnen aanleggen van nog relevante historische besluiten, daar zijn er wel meer van. Maar dit terzijde.) Hetzelfde geldt voor de incassoprocedure. Volgens Dré Molenaars wordt elk geval van betalingsachterstand apart bekeken, maar begint hij niet meer aan betalingsregelingen. Een voorstel van hem om de advocaat in een vergadering te laten vertellen wat het allemaal inhoudt, wordt afgewimpeld.
 8. In het huurdersdeel zullen camera’s worden geplaatst, op kosten van Rochdale. Wij hebben daarmee te maken omdat lift B voor ons een vluchtweg is, en we dus op film zouden kunnen komen staan. Wij zien vooralsnog niets in die camera’s.
 9. Het reinigen van het houtwerk aan de plinten gebeurt op kosten van de hoofd-VvE.
 10. Het werk aan de T-Mobile zendmast (staat bij lift B) wordt door ons begeleid op kosten van T?Mobile.
  Wij willen eerst weten waar de kast en de mast van een nieuwe Vodafone zendmast komen, voordat we eventueel instemmen. Er mag in ieder geval niets komen boven appartementen die recht hebben op een dakopbouw.
 11. Er is een offerte van Schouten voor het onderhoud van de collectieve installatie en de SV-units. Er komen nog meer offertes.
 12. Ter informatie krijgen we een beschouwing over een mogelijke wijziging van de splitsingsakte. In de huidige splitsingsakte staat een aantal fouten, maar de voorstellen gaan verder. Volgens Koert van Barneveld zijn deze vooral gericht op bezuiniging. Het rapport is betaald door Rochdale. Wordt vervolgd.
 13. De commissie beheer wil een betere vervangregeling bij afwezigheid van de huismeester. Die zou er ook zijn. Op het prikbord komt te staan hoe die regeling precies is.
 14. De vergadering gaat akkoord met het verzoek van de Stichting Collectieve Ruimte Grubbehoeve (huurder van de collectieve ruimte) om het eigenarendeel van de OZB voor rekening JEG te nemen.
 15. Het punt “nieuws uit de commissies” wordt overgeslagen.
 16. Rondvraag. Een aantal aanwezigen vindt dat de wijziging in het gironummer van Pro VvE Beheer vanuit het bestuur had moeten komen.
  Er wordt geconstateerd dat de fietsenstallingen steeds voller worden, terwijl de fietsenxadstallingen van de huurders nog leeg blijven. Het bestuur denkt aan het verwijderen van wrakken.
%d bloggers liken dit: