Vergadering VvE JEG 24 april 2013

 1. Op het plafond van de Collectieve Ruimten zijn platen aangebracht; dat scheelt niet alleen in geluid bij de bovenbuurman, ook de akoestiek in de ruimte is een stuk beter.
 2. Van de 8265 stemmen zijn er 1254 aanwezig. Voor een tweede vergadering is dit lage quorum geen beletsel voor rechtsgeldige besluiten. Een van de afwezigen is penningmeester Gerda Lokman, die ziek is.
 3. Als eerste wordt agendapunt 8a afgehandeld: Wim Zuidgeest van Rochdale Onderhoud krijgt uitgebreid gelegenheid een offerte voor het technisch beheer toe te lichten. Op directieniveau is tussen Rochdale en Pro VvE Beheer (deze laatste is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen Rochdale en VvE Beheer Rijswijk) afgesproken dat Rochdale het technisch beheer van Pro VvE Beheer overneemt (als de klanten dat ook willen, uiteraard). Rochdale heeft geen deelneming meer in Pro VvE Beheer; Rochdale Onderhoud is op 1 oktober 2012 van start gegaan.
  Rochdale Onderhoud doet op technisch gebied meer zelf, waar Pro VvE Beheer soms partijen moet inhuren. Als Rochdale Onderhoud voor het planmatig onderhoud partijen inhuurt, wordt er echter wel 10% op de prijsopgave van de onderaannemer gelegd. Verder stelt Rochdale Onderhoud eisen aan de structuur van de VvE: waar nu Pro VvE Beheer een deel van het bestuurswerk van de JEG overneemt, zou dan het bestuur geheel uit leden van de VvE moeten bestaan. Met het oog daarop zijn er diverse andere agendapunten opgevoerd.
 4. Het aanbod van Rochdale wordt bediscussieerd. Een van de nadelen is dat het bestuur veel meer te doen zou krijgen. De voorzitter (Koert van Barneveld) is er niet happig op. Overigens heeft hij al eerder aangekondigd zijn functie te willen neerleggen; hij is graag bereid een ander in te werken. Er heeft zich echter nog geen ander gemeld.
  Andere overwegingen:

  • Rochdale heeft zich in het verleden niet altijd van zijn beste kant laten zien;
  • Rochdale moet het hebben van de 10% die bij uitvoering planmatig onderhoud er bovenop wordt gelegd, dat is een raar businessmodel;
  • we willen toch wel onze huismeester (Soekha) houden; die kan veel vóór zijn waarvoor anders een busje moet komen voorrijden;
  • Rochdale is mede-eigenaar en heeft daarom al een zorgplicht voor haar eigendom; via deze constructie laat Rochdale zich daarvoor betalen;
  • via deze dubbelrol kan Rochdale dingen doordrukken en zichzelf de bal toespelen;
  • waar we nu te maken hebben met Pro VvE Beheer die alles regelt en administreert, .krijgen we een partij die administreert èn een partij die regelt en uitvoert, gaat dat wel goed?
  • Als we niet op het aanbod ingaan, lopen onze contracten met Pro VvE Beheer en ten aanzien van de huismeester gewoon verder.

  Er wordt besloten het aanbod te negeren.

 5. De notulen van de vergadering van 4 juli 2012, die we op 31 augustus 2012 ontvingen, worden zonder veel discussie vastgesteld.De uitgebreide lijst met actiepunten wordt vlug doorgenomen; het bestuur zal er binnenkort in gaan wieden. De proef met het aanbrengen van een Betero profiel op de balk waarlangs op 8 hoog water naar binnen lekt, heeft niet geholpen. Er zal een bouwkundige worden ingeschakeld.
 6. De kascommissie licht zijn werkzaamheden toe en spreekt uit dat te veel afboeken op de reserves wel schijnbaar mooie exploitatiesaldi oplevert, maar dat daardoor wel de reserves ondermijnd worden. Verder wordt aanbevolen dat Pro VvE Beheer elke eigenaar meedeelt wat zijn aandeel is in de reservekassen; dit in verband met de aangifte inkomstenbelasting in box 3.
  De jaarstukken 2012 worden goedgekeurd, het exploitatiesaldo 2012 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
 7. Er zal worden nagegaan of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstands-verzekering nodig zijn. Mocht dat zo zijn, dan zullen deze worden afgesloten.
 8. De begroting voor het (al lopende) jaar 2013 is de eerste die gebaseerd is op het MJOP (meerjaren-onderhoudsplan). Het meeste onderhoud van het MJOP speelt in de hoofd-VvE; voor de JEG gaat het om het trappenhuis (in 2021) en de lift (de grootste klapper in 2024). De maandelijkse bijdragen in de servicekosten veranderen weinig door de nieuwe begrotingsopzet.
  De verdeling van de kosten en opbrengsten van de bergingen wordt aangepast.
  De verdeling van de kosten over de eigenaren van de vijf appartementen aan de binnenstraat wordt in overeenstemming gebracht met hetgeen in de splitsingsakte staat. Besloten wordt de terugwerkende kracht hiervan niet verder door te voeren dan 1 januari 2013. Dit is zeer coulant van degenen die jarenlang teveel betaald hebben.
 9. Doede Simonides en Rob Spiekerman waren lid van de kascommissie 2012 en zijn lid van de kascommissie 2013. Evie van der Honing was lid van de kascommissie 2012, maar wordt op eigen verzoek niet herbenoemd.
 10. De incassoprocedure wordt opnieuw vastgesteld.
  Het voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement wordt met een kleine wijziging aangenomen. Toevoegingen gaan over de verkrijgbaarheid bij de huismeester van antikakkerlakken spuitbussen, over het tegengaan van brandoverslag tussen appartementen en over het schoonhouden van galerijen etc. Over dit laatste punt buigt de beheercommissie zich: mogelijk kan een deel van het werk in opdracht van de JEG worden uitgevoerd.
 11. Het onderzoek van Donken heeft uitgewezen dat de lift van zeer matige kwaliteit is. Anderzijds is het geleverde niet in tegenspraak met het bestek, schijnt, en is er ook niet voor een kwaliteitslift betaald. Te hopen is dat er de komende jaren geen excessieve reparaties nodig zijn. In de MJOP is bij de grondige renovatie in 2024 wel rekening gehouden met een kwaliteitslift.
 12. De offertes voor andere elektrische deuropeners op de begane grond worden aangehouden.
 13. De SV-units in de woningen (AGPO-kast in de keuken) zijn in eigendom van de appartements-eigenaar. De technische levensduur is 15 jaar; gedurende die tijd wordt klein onderhoud kosteloos gedaan. Daarna zou iedereen een nieuwe moeten kopen, geschatte prijs € 1600,=. Bij de op stapel staande aktewijziging zullen deze onder het collectief gebracht worden.
 14. Het herstel aan de dilataties op het dak door Etro loopt nog steeds.
 15. Nu Rochdale niet meer om de hoek zit, maar in Amsterdam West (in het gebouw over de snelweg A10), is het halen van een C-lock niet meer zo eenvoudig. Het heeft de aandacht van de beheercommissie.
 16. De leidingdoorvoeren moeten 60 minuten brandwerend zijn, maar zijn dat mogelijk niet. Als er herstel gepleegd moet worden, moet uitgezocht worden wie voor de kosten opdraait: de leden ieder voor zich of de VvE. Indien het de leden zijn, kan de verkopende partij (Rochdale!) aansprakelijk gesteld worden. Als in de keuken de ombouw gesloopt moet worden om de doorvoer voldoende brandwerend te maken, zal dat een dure zaak worden.
 17. De naamplaatjes voor de woningen van de binnenstraat zijn besteld, betaald en geleverd, maar toch weet niemand waar ze zijn. Wordt vervolgd.
 18. Tijmen Stam meldt kortsluiting in zijn elektrische installatie. Kees de Vos zegt dat hij dat ook gehad heeft.

NB De nummering hierboven is niet de nummering van de agendapunten. Het verslag is niet het officiële verslag.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: