WOZ-waarden openbaar

Sinds 1 oktober zijn ook in Amsterdam te WOZ-waarden online in te zien. Voorlopig gaat dat via deze link, over enige tijd gaat dat via de landelijk ingerichte site www.wozwaardeloket.nl.

Nu kan je eindelijk de WOZ-waarden in de Grubbehoeve vergelijken. Een snelle blik leert dat er wel een systeem in lijkt te zitten. Woningen die boven elkaar liggen, hebben meestal dezelfde WOZ-waarde. Vreemd is dat voor sommige woningtypen de woningen vanaf woonlaag vier (wat vroeger vijf hoog heette), een hogere waarde geldt dan voor de woningen daaronder. Soms is het nog ingewikkelder. Waarschijnlijk zitten hier individuele bezwaren tegen de WOZ-waardering achter. In het huurgedeelte zijn er nog geen afwijkingen geconstateerd.
Een voorbeeld, waardepeildatum 1 januari 2015, WOZ-jaar 2016, alleen de strengen:

Huisnummer Woonlaag Type WOZ-waarde
901 t/m 201 9 t/m 2 twee op hoek 89.500,00
902 t/m 102 9 t/m 1 twee 92.000,00
903 t/m 103 9 t/m 1 gewone vier 137.000,00
918 9 grote drie 110.000,00
418 t/m 818 4 t/m 8 grote drie 114.000,00
318 en 218 3 en 2 grote drie 110.000,00
118 1 grote drie 114.000,00
422 en hoger 4 en hoger gewone vier 136.500,00
322 en lager 3 en lager gewone vier 132.500,00
423 en hoger 4 en hoger kleine drie 98.000,00
323 en lager 3 en lager kleine drie 98.000,00
424 en hoger 4 en hoger grote vier 147.000,00
324 en lager 3 en lager grote vier 143.000,00
425 en hoger 4 en hoger gewone vier 132.500,00
325 en lager 3 en lager gewone vier 132.500,00

Het is de bedoeling deze tabel nog uit te breiden met de WOZ-waarden van alle woningen in de flat, inclusief de plintwoningen en woningen in het restant van de binnenstraat. WOZ-waarden van bedrijfsruimten worden niet gegeven door het WOZ-portaal.

Advertentie

Rolkoffertypes

Je ziet ze steeds vaker de laatste tijd: mensen met rolkoffersAirbnb_Grubbehoeve_727 die staan te wachten buiten bij lift D. Alras rijst een vermoeden en ja hoor, na een slechts zeer beperkte zoekinspanning vind je dat je Grubbehoeve 727 voor € 99,00 per nacht kan huren. Binnenkort zal hier wel een eind aan gemaakt worden, dus wie het nog wil, moet zicht haasten!

149915

Je kan het melden, op dit webformulier, dat er een lantaarnpaal kapot is. Je kan het nummer van de paal opgeven. Je kan documenten meesturen met uitleg, situatieschetsen en foto’s. Je kan je 06-nummer opgeven en je krijgt een bevestiging van ontvangst per SMS of per e-mail of beide. Je kan er op rekenen dat in de inbox van mijn.overheid na verloop van tijd een bericht verschijnt dat de melding is afgehandeld. Je kan er ook op rekenen dat dan de lampen van de gerapporteerde lantaarnpaal nog steeds niet branden.

‘Zuidoost’ vervallen

In de Echo van 29 januari 2014, die opeens weer eens bezorgd werd, staat dat de plaatsnaam ‘Amsterdam Zuidoost’ gewijzigd is in ‘Amsterdam’. En inderdaad, op postcode.nl is nu een andere woonplaats gekoppeld aan mijn postcode. En ook de adresgegevens op mijn.overheid.nl zijn per 10 januari gewijzigd. Het is al de derde administratieve wijziging op rij sinds 2006. Lekker bezig!

Bolletrie ontruimd

Vanochtend was het dan zover. Onder politiebegeleiding werd de inventaris van de Bolletrie in een vrachtwagen geladen. Klein spul werd op de stoep of bij de glasbak gezet, waarover zich dan de paar omstanders ontfermden.

De politiebegeleiding

Politie staat binnen

De vrachtauto's

De ganzen en meeuwen keken toe

De ganzen keken toe

 

Eeuwig drillen de hamerboren

Al wekenlang klinkt elke dag vanuit de klusflat Kleiburg het geluid van boren in beton. Het begint ’s morgens vroeg en gaat lang door. Vaak wordt er ook in het weekend gewerkt; kennelijk is er haast bij. Het speelt zich nu nog af in het laatste deel, het gedeelte dat naar Grubbehoeve gericht is.

Deze voorbereiding op de komst van de klussers/kopers zal zich straks verplaatsten naar het volgende deel dat in de klusverkoop gaat. Hoewel de dilatatievoegen direct doordreunen tegenhouden, zal het voor de klussers/kopers straks geen pretje zijn het geboor vlak om de hoek te hebben. Wij in Grubbehehoeve zitten er een paar honderd meter vandaan en toch worden we er al gek van.

Vergadering VvE JEG 24 april 2013

 1. Op het plafond van de Collectieve Ruimten zijn platen aangebracht; dat scheelt niet alleen in geluid bij de bovenbuurman, ook de akoestiek in de ruimte is een stuk beter.
 2. Van de 8265 stemmen zijn er 1254 aanwezig. Voor een tweede vergadering is dit lage quorum geen beletsel voor rechtsgeldige besluiten. Een van de afwezigen is penningmeester Gerda Lokman, die ziek is.
 3. Als eerste wordt agendapunt 8a afgehandeld: Wim Zuidgeest van Rochdale Onderhoud krijgt uitgebreid gelegenheid een offerte voor het technisch beheer toe te lichten. Op directieniveau is tussen Rochdale en Pro VvE Beheer (deze laatste is ontstaan als een samenwerkingsverband tussen Rochdale en VvE Beheer Rijswijk) afgesproken dat Rochdale het technisch beheer van Pro VvE Beheer overneemt (als de klanten dat ook willen, uiteraard). Rochdale heeft geen deelneming meer in Pro VvE Beheer; Rochdale Onderhoud is op 1 oktober 2012 van start gegaan.
  Rochdale Onderhoud doet op technisch gebied meer zelf, waar Pro VvE Beheer soms partijen moet inhuren. Als Rochdale Onderhoud voor het planmatig onderhoud partijen inhuurt, wordt er echter wel 10% op de prijsopgave van de onderaannemer gelegd. Verder stelt Rochdale Onderhoud eisen aan de structuur van de VvE: waar nu Pro VvE Beheer een deel van het bestuurswerk van de JEG overneemt, zou dan het bestuur geheel uit leden van de VvE moeten bestaan. Met het oog daarop zijn er diverse andere agendapunten opgevoerd.
 4. Het aanbod van Rochdale wordt bediscussieerd. Een van de nadelen is dat het bestuur veel meer te doen zou krijgen. De voorzitter (Koert van Barneveld) is er niet happig op. Overigens heeft hij al eerder aangekondigd zijn functie te willen neerleggen; hij is graag bereid een ander in te werken. Er heeft zich echter nog geen ander gemeld.
  Andere overwegingen:

  • Rochdale heeft zich in het verleden niet altijd van zijn beste kant laten zien;
  • Rochdale moet het hebben van de 10% die bij uitvoering planmatig onderhoud er bovenop wordt gelegd, dat is een raar businessmodel;
  • we willen toch wel onze huismeester (Soekha) houden; die kan veel vóór zijn waarvoor anders een busje moet komen voorrijden;
  • Rochdale is mede-eigenaar en heeft daarom al een zorgplicht voor haar eigendom; via deze constructie laat Rochdale zich daarvoor betalen;
  • via deze dubbelrol kan Rochdale dingen doordrukken en zichzelf de bal toespelen;
  • waar we nu te maken hebben met Pro VvE Beheer die alles regelt en administreert, .krijgen we een partij die administreert èn een partij die regelt en uitvoert, gaat dat wel goed?
  • Als we niet op het aanbod ingaan, lopen onze contracten met Pro VvE Beheer en ten aanzien van de huismeester gewoon verder.

  Er wordt besloten het aanbod te negeren.

 5. De notulen van de vergadering van 4 juli 2012, die we op 31 augustus 2012 ontvingen, worden zonder veel discussie vastgesteld.De uitgebreide lijst met actiepunten wordt vlug doorgenomen; het bestuur zal er binnenkort in gaan wieden. De proef met het aanbrengen van een Betero profiel op de balk waarlangs op 8 hoog water naar binnen lekt, heeft niet geholpen. Er zal een bouwkundige worden ingeschakeld.
 6. De kascommissie licht zijn werkzaamheden toe en spreekt uit dat te veel afboeken op de reserves wel schijnbaar mooie exploitatiesaldi oplevert, maar dat daardoor wel de reserves ondermijnd worden. Verder wordt aanbevolen dat Pro VvE Beheer elke eigenaar meedeelt wat zijn aandeel is in de reservekassen; dit in verband met de aangifte inkomstenbelasting in box 3.
  De jaarstukken 2012 worden goedgekeurd, het exploitatiesaldo 2012 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
 7. Er zal worden nagegaan of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstands-verzekering nodig zijn. Mocht dat zo zijn, dan zullen deze worden afgesloten.
 8. De begroting voor het (al lopende) jaar 2013 is de eerste die gebaseerd is op het MJOP (meerjaren-onderhoudsplan). Het meeste onderhoud van het MJOP speelt in de hoofd-VvE; voor de JEG gaat het om het trappenhuis (in 2021) en de lift (de grootste klapper in 2024). De maandelijkse bijdragen in de servicekosten veranderen weinig door de nieuwe begrotingsopzet.
  De verdeling van de kosten en opbrengsten van de bergingen wordt aangepast.
  De verdeling van de kosten over de eigenaren van de vijf appartementen aan de binnenstraat wordt in overeenstemming gebracht met hetgeen in de splitsingsakte staat. Besloten wordt de terugwerkende kracht hiervan niet verder door te voeren dan 1 januari 2013. Dit is zeer coulant van degenen die jarenlang teveel betaald hebben.
 9. Doede Simonides en Rob Spiekerman waren lid van de kascommissie 2012 en zijn lid van de kascommissie 2013. Evie van der Honing was lid van de kascommissie 2012, maar wordt op eigen verzoek niet herbenoemd.
 10. De incassoprocedure wordt opnieuw vastgesteld.
  Het voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement wordt met een kleine wijziging aangenomen. Toevoegingen gaan over de verkrijgbaarheid bij de huismeester van antikakkerlakken spuitbussen, over het tegengaan van brandoverslag tussen appartementen en over het schoonhouden van galerijen etc. Over dit laatste punt buigt de beheercommissie zich: mogelijk kan een deel van het werk in opdracht van de JEG worden uitgevoerd.
 11. Het onderzoek van Donken heeft uitgewezen dat de lift van zeer matige kwaliteit is. Anderzijds is het geleverde niet in tegenspraak met het bestek, schijnt, en is er ook niet voor een kwaliteitslift betaald. Te hopen is dat er de komende jaren geen excessieve reparaties nodig zijn. In de MJOP is bij de grondige renovatie in 2024 wel rekening gehouden met een kwaliteitslift.
 12. De offertes voor andere elektrische deuropeners op de begane grond worden aangehouden.
 13. De SV-units in de woningen (AGPO-kast in de keuken) zijn in eigendom van de appartements-eigenaar. De technische levensduur is 15 jaar; gedurende die tijd wordt klein onderhoud kosteloos gedaan. Daarna zou iedereen een nieuwe moeten kopen, geschatte prijs € 1600,=. Bij de op stapel staande aktewijziging zullen deze onder het collectief gebracht worden.
 14. Het herstel aan de dilataties op het dak door Etro loopt nog steeds.
 15. Nu Rochdale niet meer om de hoek zit, maar in Amsterdam West (in het gebouw over de snelweg A10), is het halen van een C-lock niet meer zo eenvoudig. Het heeft de aandacht van de beheercommissie.
 16. De leidingdoorvoeren moeten 60 minuten brandwerend zijn, maar zijn dat mogelijk niet. Als er herstel gepleegd moet worden, moet uitgezocht worden wie voor de kosten opdraait: de leden ieder voor zich of de VvE. Indien het de leden zijn, kan de verkopende partij (Rochdale!) aansprakelijk gesteld worden. Als in de keuken de ombouw gesloopt moet worden om de doorvoer voldoende brandwerend te maken, zal dat een dure zaak worden.
 17. De naamplaatjes voor de woningen van de binnenstraat zijn besteld, betaald en geleverd, maar toch weet niemand waar ze zijn. Wordt vervolgd.
 18. Tijmen Stam meldt kortsluiting in zijn elektrische installatie. Kees de Vos zegt dat hij dat ook gehad heeft.

NB De nummering hierboven is niet de nummering van de agendapunten. Het verslag is niet het officiële verslag.

Klushuis in Kleiburg te koop

R05314_DSCN2302

Wegwijzer op het (voet)pad van Ganzenhoef naar Kleiburg. Overigens wordt er opdit pad ook flink gefietst.

Op 2 maart is de verkoop van de klushuizen in Kleiburg van start gegaan. Als er op 1 juli 70 of meer woningen verkocht zijn, zal het project verder gaan; zo niet dan dreigt sloop.Hopelijk lukt het project, en zal dit deel van het Bijlmer Museum niet verloren gaan.

R05315_DSCN2303

Op de achtergrond de flat Groeneveen

R05316_DSCN2304

Het bootje vaart langs een kabel en heeft twee grote schuiven, die de prut naar de kant schuiven

Min of meer toevallig is deze week ook begonnen met een uitbaggerbeurt van de nabijgelegen Grubbezee.

Weblog geeft er de brui aan

Na de rampzalig verlopen overgang van web-log.nl (met streepje) naar weblog.nl (zonder streepje) is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Sanoma Media, de uitbater van deze blogsites, beveelt aan over te stappen naar WordPress.com, onder andere aangezien deze site gebruik maakt van het zelfde blogtool (WordPress). Ook financieel zag Sanoma Media er geen brood meer in.

Deze blog (voorheen museumflat.weblog.nl) is nu te vinden op museumflat.wordpress.com. De oude weblog-site is per 4 maart 2013 op zwart gegaan.

Gedwongen verkoop

Op de site van Vastgoedveiling Schiphol staat voor 21 december 2012 een appartement in de Grubbehoeve te koop aangeboden.
Niet alleen een persoonlijk drama voor de desbetreffende bewoner(s), die straks geen huis meer hebben, maar ook een financieel drama voor de eigenaar. Je begint met een schuld van een paar duizend euro, maar doordat iedereen (deurwaarder, veilinghuis, notaris, etc.) aan het schuldinningsproces moet verdienen, wordt de schuld snel groter, ook met NHG.
Er mag op dit appartement een onderhands bod gedaan worden bij de veilende notaris. Moet je hier nu als gedupeerde op hopen of niet? Dat maakt de ellende voor de huiseigenaar nog groter: dat je in een onbekende wereld terechtkomt, met geheel eigen regels, waar iedereen maar één ding van je wil en waar je niet weet wie wel en wie niet te vertrouwen.

Blijkt een oplader

Het eerder gesignaleerde apparaat blijkt na verwijdering van het blauwe plastic een oplader voor twee electrische auto’s. Je ziet ze steeds meer, deze, volgens sommigen veel te zwaar gesubsidieerde installaties: graties parkeren, gratis stroom, gereserveerde plek. Overigens is het parkeren in de omgeving van Grubbehoeve gewoon gratis, zij het dat bij Ganzenhoef wel een blauwe zone is.

Onbekend apparaat

Bij de bushalte Ganzenhoef, tegenover het CEC, is een paal verschenen, die (nog) door blauw plastic is afgedekt. Een parkeermeter, zou je denken; maar er wordt in deze buurt geen betaald parkeren ingevoerd. Nadere mededelingen volgen.

Toch geen parkeermeter?

Het onbekende apparaat

George Mulders overleden

Op donderdag 19 juli 2012 is oud-Grubbehoevebewoner George Mulders overleden. Hij was al geruime tijd ziek.
In zijn laatste Grubbehoevejaren was hij voorzitter van het bewonerspanel, dat zich namens de huurders, zij het in beperkte mate, met de renovatieplannen mocht bemoeien. Zijn vertrek uit de flat was niet grandioos, maar iedereen wiens huur tijdens de renovatie uiteindelijk niet is verhoogd, die de toch opgelegde huurverhogingen heeft teruggekregen en die nog maandelijks profiteert van een lagere huur dan Rochdale had gewild, heeft dit mede aan hem te danken.
George is 65 jaar geworden.

Vergadering VvE JEG 4 juli 2012

 1. De opkomst is niet groot, vergelijkbaar met die op 15 maart 2011. De vergadering wordt gehouden in de Nachtegaal. De zaal leent zich niet heel goed voor grote vergaderingen: door palen en harde oppervlakken is de akoestiek slecht en ook is er een continu geklater te horen, afkomstig van de grote pijpen bij het plafond. Je moet er niet al te veel aan denken wat daar op korte afstand langs je heen omlaag spoelt.
 2. Dit is al een tweede vergadering. Desondanks waren de stukken erg laat binnen en het waren er veel; een aantal mensen klaagt hierover. Sara wil dat de stukken voorbereid worden zoals zij dat op haar werk gewend is; dat kost echter wel veel tijd. Men belooft beterschap.
 3. Er zijn twee gasten: dhr. Donken van liftadviesbureau Donken en dhr. Jaspers van bureau DBA.
  Donken geeft toelichting op zijn rapport over de liften bij trappenhuis C. Hij vindt de uitvoering en de gebruikte materialen matig. Voorbeeld is de corrosie onder de vloer door weglekkend dweilwater. Dat water had daar helemaal niet mogen kunnen komen. Op de opmerking van Filip Brian over het slingeren en kraken gaat Donken niet in. Het feit dat er een certificaat is zegt niets over de kwaliteit van de lift. Volgens Dré Molenaar is het rapport er alleen om de toekomstige kosten duidelijk te maken. Gerda Lokman (penningmeester) zegt dat op grond van dit rapport x80 1200 per jaar moet worden gereserveerd.
  Men voelt zich bekocht. Daarbij komt dat volgens Jaspers de levering formeel nooit heeft plaatsxadgevonden, volgens Rochdale echter wel. Uitgezocht gaat worden of de kwaliteit van de liften wel in overeenstemming is met het bestek en of het niet te laat is de bewering van Rochdale over het opleveren aan te vechten. Ook werd gezegd dat het onderhoudscontract met Schindler door alle ellende scherper is opgesteld dan normaal.
  Terzijde: bij trappenhuis B staat een van de liften als sinds september 2011 stil met alle gevolgen voor de andere lift uiteraard.
 4. Jaspers licht zijn MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) pagina voor pagina toe. Opgemerkt wordt dat het gebruik van hofzijde en parkzijde niet consequent is en fout wordt gedefinieerd. Het merendeel van de punten is voor de hoofd-VvE 9505.
  De niet waterdichte solarlux SL 25 vouwwanden op de verdiepingen tegenover de liften geven diverse problemen. Dit type wanden schijnt ook niet bedoeld te zijn voor publieke ruimten. Een van de aanbevelingen is een afvoerpunt te maken; nu komt het water in de opvullaag onder de tegels waardoor de zaak beschadigd raakt. Een ander lek wordt, op kosten van Rochdale, in het huurdersdeel aangepakt door het plaatsen van Betoro profielen aan de onderzijde van de console. Jaspers denkt niet dat dit werkt; wij wachten het resultaat van de actie in het huurdersdeel af.
  Tijmen Stam, speciaal over uit Enschede, zal Jaspers het bestaande asbestonderzoek sturen, dan hoeft het misschien niet nogmaals. Over de aluminium kozijnen op de begane grond komt een apart rapport; wat er nu zit is gewoon fout aangebracht.
  Het dak geeft ook aanleiding tot veel discussie. De dakbedekking tussen lift A en B is twee jaar terug vervangen omdat daar erg veel water onder het bitumen zat; oorzaak was dat het bitumen over een richel met een scherpe hoek gelegd was, deze hoek is nu ook afgerond. Maar er zou een convenant zijn dat de daken na oplevering van de renovatie 10 jaar onderhoudsvrij (of onderhoudsarm?) zouden moeten zijn. Jan Kooiker is bezig dit uit te zoeken. Peter Dautzenberg wil dat bij de volgende onderhoudsslag ook beter gexefsoleerd wordt (dit is nu niet meegenomen in de raming).
  Het vervangen van de dilataties valt wellicht niet onder de “Jan Kooiker”-garantie omdat dit formeel niet onder het dak valt. Er is een offerte van Etro hiervoor, maar deze is veel hoger dan het door Jaspers opgenomen bedrag. Dré Molenaars vergoelijkt dit omdat hierin ook bescherming tegen UV-straling is opgenomen. Er komt in ieder geval nog een tweede offerte.
  Peter wil dat bij het vervangen van de ventilatie units in 2015 een systeem komt dat beter werkt. Ook de opmerking dat de brandwerende voorzieningen (om overslaan van brand naar een andere woning tegen te gaan) verantwoordelijkheid eigenaar zijn, baart hem zorgen. De woningen zijn overigens opgeleverd met een voldoende brandwerendheid. Net iets anders speelt bij de niet goed afgedichte leidingdoorvoeren (stadverwarming en meterkast (en riool?)): mogelijkheid tot doorslaan van brand en rook en in strijd met het bouwbesluit. Volgens Truus zou dit in de renovatie goed opgelost worden; het wordt meegenomen in de afhandeling van het geschil.
  Jaspers meldt nog dat het schilderwerk aan de parkzijde harder achteruit gaat dan verwacht.
  Opgemerkt wordt dat er geen voorziening is voor de vervanging van het dubbel glas, hoewel dat toch al redelijk oud is. Het antwoord is dat als dit gaat lekken, het onder de verzekering valt.
 5. De notulen van 15 maart 2011, toegezonden door Pro VvE Beheer op 18 augustus 2011, worden goedgekeurd; de lijst met actiepunten en besluiten wordt snel doorgenomen.
 6. De financiële stukken worden goedgekeurd. Dré Molenaars en Gerda Lokman moeten nog iets stroomlijnen in hun onderlinge werkwijze. Het exploitatiesaldo 2011 gaat naar de Algemene Reserve. Rob Spiekerman wordt benoemd als derde lid van de kascommissie.
 7. Het huishoudelijk reglement wordt opnieuw, maar ongewijzigd vastgesteld. Volgens Dré Molenaars kan je dan makkelijk aan de hand van de laatste notulen het HHR produceren. (Je zou ook een lijst kunnen aanleggen van nog relevante historische besluiten, daar zijn er wel meer van. Maar dit terzijde.) Hetzelfde geldt voor de incassoprocedure. Volgens Dré Molenaars wordt elk geval van betalingsachterstand apart bekeken, maar begint hij niet meer aan betalingsregelingen. Een voorstel van hem om de advocaat in een vergadering te laten vertellen wat het allemaal inhoudt, wordt afgewimpeld.
 8. In het huurdersdeel zullen camera’s worden geplaatst, op kosten van Rochdale. Wij hebben daarmee te maken omdat lift B voor ons een vluchtweg is, en we dus op film zouden kunnen komen staan. Wij zien vooralsnog niets in die camera’s.
 9. Het reinigen van het houtwerk aan de plinten gebeurt op kosten van de hoofd-VvE.
 10. Het werk aan de T-Mobile zendmast (staat bij lift B) wordt door ons begeleid op kosten van T?Mobile.
  Wij willen eerst weten waar de kast en de mast van een nieuwe Vodafone zendmast komen, voordat we eventueel instemmen. Er mag in ieder geval niets komen boven appartementen die recht hebben op een dakopbouw.
 11. Er is een offerte van Schouten voor het onderhoud van de collectieve installatie en de SV-units. Er komen nog meer offertes.
 12. Ter informatie krijgen we een beschouwing over een mogelijke wijziging van de splitsingsakte. In de huidige splitsingsakte staat een aantal fouten, maar de voorstellen gaan verder. Volgens Koert van Barneveld zijn deze vooral gericht op bezuiniging. Het rapport is betaald door Rochdale. Wordt vervolgd.
 13. De commissie beheer wil een betere vervangregeling bij afwezigheid van de huismeester. Die zou er ook zijn. Op het prikbord komt te staan hoe die regeling precies is.
 14. De vergadering gaat akkoord met het verzoek van de Stichting Collectieve Ruimte Grubbehoeve (huurder van de collectieve ruimte) om het eigenarendeel van de OZB voor rekening JEG te nemen.
 15. Het punt “nieuws uit de commissies” wordt overgeslagen.
 16. Rondvraag. Een aantal aanwezigen vindt dat de wijziging in het gironummer van Pro VvE Beheer vanuit het bestuur had moeten komen.
  Er wordt geconstateerd dat de fietsenstallingen steeds voller worden, terwijl de fietsenxadstallingen van de huurders nog leeg blijven. Het bestuur denkt aan het verwijderen van wrakken.

WOZ-waarde per 1-1-2011

Onlangs werden de kopers weer verblijd met een waardebeschikking per waardepeildatum 1-1-2011. Voor een bepaalde 4-kamerwoning was deze waarde x80 155.000.
Voor deze woning was de waarde per 1-1-2010 nog niet definitief vastgesteld. Na afhandeling van het bezwaar werd deze waarde vastgesteld op x80 149.500 i.p.v. op x80 166.500. Aan de waarde van x80 149.500 mogen volgens de belastingdienst geen rechten worden ontleend.
Bij raadpleging van het Kadaster bleek dat in het jaar 2011 in het postcodegebied 1103GZ, 223 woningen en goed voor 65% van de woningen en bedrijfsruimten van de Grubbehoeve, slechts één woning is verkocht, nummer 431 op 11/11/11.

Nieuwjaarsreceptie in de Nachtegaal

Nieuwjaar 2012 in de Nachtegaal

Website weer leesbaar

Na maanden van ellende vanwege de overgang van http://www.web-log.nl naar http://www.weblog.nl met de bijbehorende conversie, is de site nu weer leesbaar. Maar nog niet goed! Het ligt allemaal nog door elkaar en de site is in drieën gesplitst. Hier de links naar de andere delen: http://museumflat-beheercommissie.weblog.nl/ en http://museumflat-nieuws.weblog.nl/.
Er wordt aan gewerkt hier weer één geheel van te maken.

Vergadering VvE JEG 15 maart 2011

15 maart 2011

1. De opkomst voor deze tweede vergadering is tamelijk klein. Wel mogen alle besluiten genomen worden. Lot Oostveen merkt op dat degenen die hier niet zijn, ook wel niet de notulen gelezen zullen hebben.

2. Het meerjarenonderhoudsrapport (MOP) is nog slechts in concept beschikbaar. De volgende vergadering zal het besproken worden. Dit MOP kan gevolgen hebben voor de servicekosten.

3. Rochdale heeft nu gereageerd op de brief over de liften. Er is ook overleg geweest met Schindler en Veritas. De oplevering van de liften levert nog problemen. Bij lift B is een constructiefout geconstateerd: de geleiders zijn op de muur van de aangrenzende woning gemonteerd ipv. op de muur van de aangrenzende gangkast, hetgeen contactgeluid in die woning oplevert. Dit wordt aangepast en daarna wordt er opnieuw gemeten; e.e.a. zou eind april gereed kunnen zijn. Daarna worden de lessen van lift B meegenomen bij een inspectie en finetuning van de andere liften.

4. Schindler kent drie verschillende lifttypen (voor 4, 10 en >10 verdiepingen) met verschillende certificaten. Voor de liften is er een 5-jarig onderhoudscontract, geldig vanaf 1 januari 2008. Garantie wordt na oplevering formeel door Rochdale gegeven. Alle onderdelen van een lift hebben een verschillende garantieperiode. Er wordt gemikt op een onderhoudscontract straks met een looptijd van 15 jaar.

5. Het loopwerk van de deur is het meest kritisch bij de lift, dat blijft.

6. Grubbehoeve heeft zes liften; de VvE JEG heeft er daar twee van. In de kosten komt de verhouding 1:3 ook precies terug.

7. Er is een noodreparatie door Etro gedaan aan een dilatatie onder het dak. Jan Kooiker zoekt uit of deze dilatatie onder noemer “dak” valt, dan zou deze reparatie volgens het splitsingsconvenant onder de garantie moeten vallen. Dré Molenaars vertelt dat het een oude afdichting betreft, die niet goed was afgedekt en daardoor sneller dan normaal was verweerd.

8. De notulen van de vergadering van 2 november 2010 worden goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan (actiepunt 4.11 d.d. 21-04-2010) wordt besloten dat het dichte schot naast de toegangsdeur tot de galerij tussen lift B en C op 1 hoog vervangen wordt door een ruit, mits de kosten de x80 500 niet te boven gaan. Verder is er discussie over de boete die is opgelegd aan de eigenaar van 921 (x80 1500), omdat de lekkage vanuit de badkamer aldaar nog steeds niet gestopt is. De volgende stap zou zijn de reparatie daar te laten uitvoeren door een professional, op kosten van 921. Het besluit voortaan alleen tweede vergaderingen te houden verdwijnt van de Besluitenlijst. Er is geen lijst met alle actueel geldige relevante besluiten.

9. De kascommissie (Doede Simonides en Evie van der Honing) is nog niet klaar met de boeken van 2010, maar is wel positief gestemd. De twee leden van de kascommissie worden herbenoemd.

10. De bestuurder/administrateur Pro VvE Beheer is pas gedechargeerd voor het boekjaar 2010 op het moment dat de penningmeester en de kascommissie het met de boekhouding eens zullen zijn.

11. Penningmeester Gerda Lokman is niet tevreden over de afhandeling van facturen waarover zij twijfels heeft; ze wil dat deze behandeld worden en niet onbetaald blijven liggen. Haar voorstel hiervoor wordt aangenomen. Evenmin mogen balansposten zonder haar goedkeuring gemuteerd worden.

12. De VvE JEG doet ongediertebestrijding op incidentele basis; de Museumflat heeft hiervoor een servicecontract. De JEG is goedkoper uit zonder dan met zo’n contract; volgens Dré Molenaars kan dit komen door het positieve effect vanuit de Museumflat.

13. Er is een nieuwe kostengroep, F, voor de verhuurde bergingen. Dit is nodig volgens Pro VvE Beheer. Zowel de penningmeester als de kascommissie ontgaan de finesses van deze boekhoudkundige ingreep. Kascommissie en penningmeester zullen worden bijgepraat.

14. De stookkosten blijven de gemoederen bezighouden. Er is een rechtszaak geweest, aangespannen door Cesar Garcia. In verband daarmee heeft Pro VvE Beheer een overzicht gemaakt met gebruik in gigajoule per woning; aan dit overzicht “wordt nog een vervolg gegeven”. Het vervangen van de kleppen destijds heeft volgens Peter Dautzenberg in ieder geval bij hem een gunstig effect gehad. De stookkosten voor de totale Grubbehoeve over 2010 hebben een positief saldo van x80 19.000,=.

15. Het voordelig saldo 2009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

16. Er zal een tweede rekening worden geopend bij een andere bank omdat het saldo op de bankrekening de x80 100.000,= heeft overschreden.

17. Dré Molenaars schetst de gang van zaken bij een juridische procedure tegen een wanbetaler. Als alles meezit, duurt dit altijd nog een jaar. De incassoprocedure wordt opnieuw vastgesteld.

18. Er wordt een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd; in deze versie zijn oude maar nooit goedgekeurde aanpassingen verwerkt. Er worden meteen twee wijzigingen aangebracht betreffende de procedure die gevolgd moet worden bij verhuur (van de hele woning; een (afsluitbare) kamer verhuren mag volgens Pro VvE Beheer niet, bekenden bij je laten inwonen wel. De splitsingsakte heeft hier ook regels voor) en betreffende de procedure voor het laten aanbrengen van naamplaatjes.

19. Er is een aantal voorstellen voor het aanpassen van het HHR:
a. klustijden uit 5.2 iets ruimer (Sara Riemens)
b. 10.3 zou mogen vervallen wegens andere formulering 10.1 (Truus Backers)
c. de Technische Commissie kan uit het Reglement, deze bestaat niet meer (Truus Backers)

20. Koert wil stoppen als voorzitter, maar er zijn geen gegadigden voor het voorzitterschap van het bestuur. Filip vraagt of het erg is als er geen voorzitter is. Dré zegt dat het wel zou kunnen als alles in rustig vaarwater is; Pro VvE Beheer zal dan wel meer volmachten moeten hebben.

21. Trijntje wil namens de Kunstcommissie meer geld. Er zouden via Cesar planten geregeld worden, maar dat schiet niet op. Een andere hovenier kan snel leveren, maar is duurder. De bedoeling is dat er grote plantenbakken op sommige verdiepingen komen.

22. De Beheercommissie heeft geen nieuws.

23. De Stichting Collectieve Ruimte vraagt zich af zij wel verslag moet doen in deze vergadering, maar noemt wel een paar punten:
a. Er wordt verbouwd, deze verbouwing gaat volgens plan. Het maakt wel herrie, maar niet vóór 8:00 uur. Eind mei is de verbouwing klaar, dan zal er door vrijwilligers nog veel werk verzet moeten worden om in het najaar open te kunnen gaan.
b. Op de site http://www.grubbehoeve.nl staan meer gegevens over de Collectieve Ruimten. Het bestuur heeft een eigen e-mailadres: bestuur[apen-staart]grubbehoeve.nl. Dat was niet algemeen bekend (ook niet bij het bestuur).

24. Het bestuur heeft nieuws uit de hoofd-VvE: Rochdale is in de hele Bijlmer camera’s met centrale 7×24 monitoring aan het plaatsen. Dit is veel goedkoper dan het voorstel van een tijd terug, De camera’s komen bij de toegang en in de liften. Als men in de Museumflat begint, kunnen we desgewenst meedoen. … (er is ook nog iets over nazorg en Metapart, punt gemist)

25. Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer is bezig met een evaluatie van het KJEB-project. Men komt nog langs bij Koert. Peter Dautzenberg zegt dat de KJEB-ervaringen goed van pas kunnen komen bij Kleiburg.

26. Lisette op 7 hoog heeft geen last meer van lekkage. Het is niet duidelijk hoe de situatie op 5 hoog inmiddels is.

27. Filip klaagt dat de zware deur van de fietsenstalling schade aanricht aan ophanging en muur. Hij zal het aan de huismeester laten zien, die eventueel vervolgactie zal ondernemen.

Collectieve ruimten open

27 juli 2010

Naar aanleiding van de geslaagde buurtbrunch (10 juli j.l.) is besloten de Collectieve Ruimten voorlopig op drie dagen (vrijdag, zaterdag, zondag) te openen van 17:00 uur tot 20:00 uur.

De inrichting is nog lang niet af, en er moet nog een hoop vrijwilligerswerk verricht worden, maar je kan alvast kijken hoe ver het is.

Café de Nachtegaal gesloten

10 juli 2006

Café de Nachtegaal is gesloten; Rochdale gaat er zijn renovatie uitvoeren.

Na Gouden Leeuw en Groenhoven is ook Grubbehoeve zijn Collectieve Ruimte kwijt; het Struikgewas is nu de dichtbijzijnde gelegenheid. Hopelijk verbetert deze situatie over niet al te lange tijd.

%d bloggers liken dit: